Vở kịch "Tháp đoạn hồn" | Nhà hát kịch Hà Nội

The play “Tower paragraph soul”