(Tiếng Việt) NSND Trần Thị Minh Hòa: Sắc Xuân còn đượm | Nhà hát kịch Hà Nội

(Tiếng Việt) NSND Trần Thị Minh Hòa: Sắc Xuân còn đượm