(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội họp tổng kết 6 tháng đầu năm và khai mạc vở mới “Hà Thành chính khí” | Nhà hát kịch Hà Nội