(Tiếng Việt) Khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ | Nhà hát kịch Hà Nội

(Tiếng Việt) Khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ