Nhà Hát Kịch Hà Nội | Nhà hát kịch Hà Nội

Period 1986-1999