(Tiếng Việt) Chương trình truyền hình trực tiếp “Vang mãi lời Người về đạo đức Cách Mạng” | Nhà hát kịch Hà Nội

(Tiếng Việt) Chương trình truyền hình trực tiếp “Vang mãi lời Người về đạo đức Cách Mạng”