Album ảnh | Nhà hát kịch Hà Nội - Part 2

Album ảnh

The play “The smiley face flickers”

02:35 | 15-12-2013
The images in the play "the smiley face flickers"

The play “Chorus virus”

02:20 | 15-12-2013
Image descriptions play "Chorus virus"

Hanoi Opera House Photos

02:25 | 14-12-2013
Hanoi opera house introductions photos