(Tiếng Việt) Biểu diễn báo cáo vở “Đôi mắt” | Nhà hát kịch Hà Nội

(Tiếng Việt) Biểu diễn báo cáo vở “Đôi mắt”