Sơ đồ tổ chức | Nhà hát kịch Hà Nội

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

11:17 | 12-04-2014
Cơ cấu tổ chức Nhà Hát Kịch Hà Nội theo QĐ số 591/QĐ-UBND