Album ảnh | Nhà hát kịch Hà Nội

Album ảnh

Album ảnh vở kịch “Cười ơi 2 – phần 4”

03:30 | 15-12-2013
Album ảnh vở kịch "Cười ơi 2 - phần 4"

Vở kịch “Cười ơi 2 – phần 3”

03:27 | 15-12-2013
Album ảnh giới thiệu vở kịch "Cười ơi 2 - phần 3"

Vở kịch “Cười ơi 2 – phần 2”

03:20 | 15-12-2013
Vở kịch "Cười ơi 2 - phần 2"

Album ảnh giới thiệu vở kịch “Cười ơi 2 – phần 1”

03:09 | 15-12-2013
Album ảnh giới thiệu vở kịch "Cười ơi 2 - phần 1"

Ảnh giới thiệu vở kịch “Tiếng đàn vùng mê thảo”

02:57 | 15-12-2013
Ảnh giới thiệu vở kịch "Tiếng đàn vùng mê thảo"

Vở kịch “Tháp đoạn hồn”

02:49 | 15-12-2013
Album ảnh giới thiệu vở kịch "Tháp đoạn hồn"

Vở kịch “Ông không phải là bố tôi”

02:44 | 15-12-2013
Ảnh giới thiệu vở kịch "Ông không phải là bố tôi"